Noter

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk regnskapsstandard utarbeidet av Norsk RegnskapsStiftelse.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leverings- eller salgstidspunktet. For ytterligere informasjon; se avsnitt vedrørende varer. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.

Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid.

Disse driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Gjenvinnbart beløp er høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk.

Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede.

Vedlikehold/påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde driftsmiddelets kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe driftsmiddelet tilbake til standarden ved vårt kjøp av driftsmiddelet (tatt hensyn til teknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost (FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi (Laveste verdis prinsipp).

Når det gjelder usolgt hvitfisk ombord og på fryselager per 31.12., er dette vurdert til netto oppnådd salgspris ved realisering før regnskapsavleggelse. Bruk av netto salgspriser på denne beholdningen av fangst er gjort for å få fram et mest mulig rettvisende bilde av resultatet av fisket i kalenderåret. Fangsten av fisken er den kritiske hendelsen i vår virksomhet.

Det er også foretatt et lottoppgjør for 2015 ut fra denne verdien.

Fellesutgifter

I posten fellesutgifter inngår det som innen selskapets virksomhet etter tariff anses som felleskostnad/fellesutgift, herunder blant annet lott og hyre til stuert, mannskapsbytte, lossing, emballasje og pakkeforsikring.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres opp til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt.

Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (25 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Viktige regnskapsestimater og antakelser/forutsetninger

Ledelsen må fastsette estimater og ta forutsetninger om framtiden som påvirker både hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og rapportere beløp for eiendeler, forpliktelser, betingede forpliktelser i balansen, samt inntekter og kostnader for regnskapsåret.

Estimater og underliggende forutsetninger gjennomgås og vurderes løpende, og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige under nåværende omstendigheter. De endelige resultatene kan avvike fra disse estimatene. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i perioden estimatene endres.

NOTE 2 – salgsinntekt
Spesifikasjon av salg fordelt på virksomhetsområder I år I fjor
Salg av fisk (*) 129 172 342 106 481 326
Salg av tjenester og annet 10 391 105 8 593 352
TOTALT (*) 139 563 447 115 074 678
Spesifikasjon av salg fordelt geografisk I år I fjor
Salg i Norge (*) 124 334 144 106 674 399
Salg til export Hong Kong (*) 15 229 303 8 400 279
TOTALT (*) 139 563 447 115 074 678

(*) Brutto før fratrekk av avgifter i tilknytning til salg av fisk

Driftsinntekter I år I fjor
Salg av fisk, tjenester og annet 139 563 447 106 674 399
Avgifter ved salg av fisk innenlands og ved export (5 925 515) (6 006 343)
TOTALT 133 637 933 109 068 335
NOTE 3 – LOTT OG LØNNSKOSTNADER

Selskapet har hatt 39 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjoner av lønnskostnader I år I fjor
Lott og lønn 42 824 268 35 184 901
Arbeidsgiveravgift 227 145 217 679
Pensjonskostnader 241 485 250 067
Andre lønnsrelaterte ytelser 47 296 290 161
TOTALT 43 340 193 35 942 808
Ytelser til ledende personer og revisor Lønn Pensjonskostnad Bonus/annet Sum
Daglig leder 1 490 598 (*) 32 256 11 166 1 534 020
Styremedlemmer 593 279 0 0 593 279
Revisjonshonorarer, som består av:
Revisjon 163 615
Samlet honorar til revisor 163 615

Pensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte, jf. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. (*) Daglig leder er omfattet av ordningen, og dennes andel av pensjonsytelsene framkommer ovenfor.

Pensjonsordningen er en tilskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen.

NOTE 4 – VARIGE DRIFTSMIDLER
Askrivningstablå Konsesjoner
og strukturkvoter
Skip Driftsløsøre,
inventar,verktøy,
kontormaskiner
Sum
Anskaffelseskost per 01.01. 138 646 436 105 222 334 3 191 831 247 060 601
+ Tilgang 0 55 080 2 555 147 2 610 227
Anskaffelseskost per 31.12. 138 646 436 105 277 414 5 746 978 249 670 828
Akk. av/nedskrivning per 01.01. 14 933 828 46 089 764 928 097 61 951 688
+ Ordinære avskrivninger 10 058 948 8 676 083 1 140 028 19 875 059
Akk. av/nedskrivning per 31.12.  24 992 776 54 765 847 2 068 125 81 826 748
         
Balanseført verdi per 31.12.  113 653 660 50 511 567 3 678 853 167 844 081
Prosentsats for ord. avskrivning 4-5 4-33 20-100
NOTE 5 – KONSESJONER OG STRUKTURKVOTER

Grunnkvoten som er evigvarende er bokført til en verdi på MNOK 20 – mens øvrige kvoter, strukturkvotene som har en varighet på 20 og 25 år, står for resten av totalverdien på fiskerettighetene. Selskapet har også konsesjon for rekefiske, men denne rettigheten er ikke balanseført med noen verdi.

NOTE 6 – NÆRSTÅENDE

Det er med virkning fra 1. desember 2012 inngått leieavtale på forretningsmessige vilkår mellom selskapet som leietaker og Jan Arne Lerbukt som utleier for leie av selskapets driftsbase.

Leieavtalen gjelder første etasje i driftsbygning i Sør-Tverrfjord, Loppa kommune, Finnmark, med tillegg av bruksrett til kaikran og fendret kai.

Leieavtalen er inngått på en kontraktsmal som er vanlig hva gjelder leie av lokaler. Leien er fastsatt til kroner 300 000 per år og har en gjensidig skriftlig oppsigelsestid på seks måneder.

NOTE 7 – MIDLERTIDIGE FORSKJELLER OG GRUNNLAGENE FOR UTSATT SKATT/UTSATT SKATTEFORDEL PER 31.12.

Utsatt skatt/skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt.

Midlertidig skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes, er nettoført.

2015 2014
 + Driftsmidler 23 963 241 27 689 730
+ Gevinst- og tapskonto 1 753 295 2 191 619
+ Andre forskjeller som påvirker betalbar skatt 4 515 460 5 137 219
Sum positive skatteøkende forskjeller  30 231 996  35 018 568
Grunnlag for beregning av utsatt skatt/skattefordel 30 231 996 35 018 568
Balanseført utsatt skatt  7 557 998  9 455 013
NOTE 8 – SKATTEKOSTNAD PÅ ÅRETS RESULTAT
Spesifikasjon av årets skattegrunnlag
Resultat før skattekostnader 21 620 927
+ Permanente og andre forskjeller   31 288
+ Endring i midlertidige forskjeller 4 786 572
Inntekt  26 438 787
Spesifikasjon av årets skattekostnad 
Beregnet skatt av årets resultat 7 138 473
= Sum betalbar skatt av årets resultat    7 138 473
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført) -1 897 015
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført) 0
= Ordinær skattekostnad av årets resultat 5 241 458
Skattesats i inntekståret 27
Betalbar skatt i balansen består av 
Sum betalbar skatt 7 138 473
= Betalbar skatt i balansen  7 138 473
Note 9 – Skatteeffekt i forbindelse med endring av estimat

Endring i estimat for avskrivninger strukturkvoter har hatt skatteeffekt i regnskapet. Årsaken er at vi følger samme prinsipp for avskrivninger både regnskapsmessig og skattemessig.

Vi har avskrevet for lite både regnskapsmessig og skattemessig tidligere år i forhold til det som er tillatt av lineære skattemessige avskrivninger i Skatteloven.

Vi har rettet dette opp regnskapsmessig ved å endre estimat for avskrivninger og bokført virkningen av endringen i 2015. Tilsvarende gjør vi med lineære skattemessige avskrivninger. Vi er usikker på om Skattemyndigheter vil akseptere dette. Skulle deikke gjøre det, vil det ha en potensiell økt skatteeffekt i størrelsesorden MNOK 1,5.

NOTE 10 – EGENKAPITAL
Aksjekapital/selskapskapital Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital
Per 01.01. 2 115 400 15 003 542 44 253 416 61 372 358
Fra årets resultat 11 379 469 11 379 469
Tilleggsutbytte: -7 000 000 -7 000 000
Per 31.12. 2 115 400 15 003 542 48 632 885 65 751 828

Tilleggsutbytte ble i ekstraordinær generalforsamling avholdt i desember 2015 besluttet utdelt basert på årsregnskap for 2014.

NOTE 11 – GJELD, PANT OG GARANTIER MV.
 Pantesikret gjeld I år I fjor
Revolverende trekkfasilitet (*) 80 000 000 125 000 000
Sum gjeld sikret med pant 80 000 000  125 000 000 

(*) Selskapet har en langsiktig gjeld i form av en “revolverende trekkfasilitet”, også kalt “rammelån”. Trekkfasiliteten er “revolverende”, dvs. at rammen reduseres med et gitt beløp hvert år. Tilgjengelig ramme var ved balansedagen 138 000 000, som betyr at tilgjengelig, ikke opptrukket kreditt på dette tidspunkt var 58 000 000.

Den del av langsiktig gjeld som forfaller til betaling innen fem år er kroner 80 000 000.

Pantsatte eiendeler (balanseførte verdier) Pant Balanseført
Fiskeredskaper 5 000 000 1 087 254
Driftstilbehør 5 000 000 2 591 599
Varelager 10 000 000 19 181 198
Kundefordringer 10 000 000 2 553 746
Sum pantsatte eiendeler  30 000 000  25 413 797

Tinglyst pant i fartøyet er kroner 225 000 000. I tillegg kommer frivillig pant slik som opplistet ovenfor.

NOTE 12 – ANDRE FORDRINGER
Langsiktig I år I fjor
Periodisert klassing 2 744 616 3 089 622
Periodisert vedlikehold (*) 1 770 845 2 047 597
Sum langsiktig 4 515 460 5 137 219
Kortsiktig I år I fjor
Forskuddsbetalte leier 39 802 82 018
Forskuddsbetalt forsikring 240 491 210 541
Forskuddsbetalte kostnader 28 635 16 512
Forskuddsbetalte avgifter 0 2 122
Periodisert erstatning forsikring 0 970 687
Periodisert vedrørende prosjekt 0 0
Krav refusjon mineraloljeavgift 585 209 175 379
Sum kortsiktig 894 136 1 457 257

Selskapet foretar hovedklassing av skip/maskiner hvert femte år. Denne kostnaden er periodisert og balanseført og kostnadsføres så over de fem årene klassingen gjelder for.

Selskapet foretar løpende vedlikehold av fartøyet, men den del av vedlikeholdet som er forventet å ha en viss periodisk gjentakelse og varighet, er periodisert og balanseført og kostnadsføres så over fem eller tre år, avhengig av vedlikeholdets forventede varighet.

NOTE 13 – VARER
Per beholdningstype I år I fjor
Beholdning fisk 16 700 000 19 264
Beholdning bunkers 903 811 714 417
Beholdning proviant 180 000 39 000
Beholdning bruk, “deler” 392 461 775 825
Beholdning reservedeler fabrikk 1 004 926 822 955
Totalt  19 181 198 2 371 461

Beholdning fisk består av usolgt fisk og reker ombord og på fryselager, der det meste er solgt umiddelbart etter årsskiftet.

NOTE 14 – BUNDNE MIDLER

Skattetrekkinnskudd utgjør per 31.12. i år kr 1 198 147 og utgjorde per 31.12. i fjor kr 1 025 381.

NOTE 15 – AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRER

Selskapet har 21 154 aksjer hver pålydende kr 100, samlet aksjekapital utgjør kr 2 115 400.

Selskapets aksjekapital er oppdelt i følgende aksjeklasser:

Aksjeklasse Antall Samlet Bokført
A-aksjer 100 1 000 kr 1 100 000
Splitt 30.01. 2006 11 000 100 kr 1 100 000
Emisjon 31.01. 2006 10 154 100 kr 1 015 400
Samlet  21 154  100  kr 2 115 400 

Selskapets aksjonærer per 31.12.

Navn A-aksjer Sum aksjer Eierandel
Hermes Holding AS 11 212 11 212 53 % (*)
Jakobsen & sønner AS 4 971 4 971 23,5 %
Grimsholm AS 4 971 4 971 23,5 %
Sum 21 154 21 154 100 %

(*) 35 % eiet av Jan Roger Lerbukt, daglig leder.

Note 16 – Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld består av følgende poster:

Spesifikasjon I år I fjor
Lønnskostnader 18 089 494 9 787 482
Påløpt kostnad 2 437 718 284 787
Prosjektmidler, forskudd 0 216 603
Sum 20 527 212 10 288 872