Kontantstrømoppstilling

Likvider tilført/brukt på virksomheten Note 2015 2014
 Resultat før skatt  21 620 927 13 707 348
 + Avskrivninger inkludert endring estimat  19 875 059 13 292 902
 – Årets betalte skatter -3 887 906 -4 860 367
 +/- Endring i varelager  -16 809 737 6 247 540
 +/- Endring i kundefordringer 5 601 721 -155 630
 +/- Endring i leverandørgjeld 4 222 183 -4 526 118
 +/- Periodisert klassing/vedlikehold 621 758 -4 463 698
 +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter 1 15 643 875 1 442 054
 A = netto likviditetsendring fra virksomheten    46 887 880 20 684 031
 Likvider tilført/brukt på investeringer
 – Investeringer i varige driftsmidler  -2 610 227 -2 730 241
 B = netto likviditetsendring fra investeringer    -2 610 227 -2 730 241
 
 Likvider tilført/brukt på finansiering
 +/- Endring langsiktig gjeld 2 -45 000 000 -30 000 000
 – Utbytte, ordinært og tillegg -9 000 000 -2 500 000
 C = netto likviditetsendring fra finansiering   -54 000 000  -32 500 000
 A + B + C = netto endringer likvider gjennom året   -9 722 346  -14 546 210 
 + Likviditetsbeholdning per 01.01. 18 109 734 32 655 944
 = Likviditetsbeholdning per 31.12.   8 387 388  18 109 734 
 Kontantbeholdning mv framkommer slik:
 Kontanter og bankinnskudd per 31.12. 3 7 189 240 17 084 353
 + Skattetrekkinnskudd o.l. per 31.12. 1 198 147 1 025 381 
 = Beholdning av kontanter mv 31.12. 8 387 388 18 109 734
Note 1 – Endring i andre tidsavgrensningsposter
 Spesifikasjon I år I fjor
 Forsk.bet. og andre omløpsmidler  IB 1 457 257 1 444 502
 – Forsk.bet. og andre omløpsmidler UB 894 136 1 457 257
 – Merverdiavgift IB 3 099 729 2 969 502
 + Merverdiavgift UB 5 445 244 3 099 729
 – Trekk og avgifter IB 4 477 873 4 084 852
 + Trekk og avgifter UB 6 968 826 4 477 873
 – Annen korts. gjeld IB 10 257 968 9 326 406
 + Annen korts. gjeld UB (*) 20 502 254 10 257 968
 Sum +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter 15 643 875 1 442 054
 (*) Annen kortsiktig gjeld består av følgende poster
 Lønnskostnader 18 064 536  9 740 489
 Påløpt kostnad 2 437 718  284 787
 Prosjektmidler, forskudd 216 603 
 Sum 20 502 254  10 241 878 
Note 2 – Endring langsiktig gjeld

Selskapet har de to siste år benyttet tilgjengelig overskuddslikviditet til å betale ned langsiktig gjeld med kroner 75 000 000. Nedbetalingen er gjort i form av å redusere opptrekk på tilgjengelig rammelån med samme beløp.

Note 3 – Kontanter og bankinnskudd per 31.12.

I tillegg til kontanter og bankinnskudd har selskapet en tilgjengelig likviditet på kroner 58 000 000 gjennom ubenyttet ramme på trekkfasilitet.