Fiskets gang

Driftsopplegg

Fartøyet «Hermes» drev i 2015 fiske på tildelte kvoter av torsk, hyse, sei, snabeluer og blåkveite samt bifangst av andre kommersielle arter. I tillegg drev fartøyet fiske etter reker – et fiske som ikke er kvoteregulert. Fisket foregitt i Nordsjøen, langs norskekysten, i Barentshavet og i Svalbardsonen.

Total fangst

Total fangst i 2015 var 5947 tonn, en økning på 369 tonn (7 %) fra 5578 tonn i 2014.

Alle tall er her produktvekt landet fangst, ikke rundvekt slik som våre kvoter oppgis.

Fangstvolum

Art 2015 Andel 2014 Andel Endring
 Torsk 2 569 43 % 2 717 49 % – 5 %
Hyse 745 13 % 613 11 % 22 %
Sei 712 12 % 647 12 % 10 %
Sei sør for 62°N 342 6 % 387 7 % – 12 %
Reker 830 14 % 297 5 % 179 %
Andre arter 749 13 % 916 16 % – 18 %
Totalt  5 947 100 %  5 578 100 %  – 7 %

Antall turer og turlengde

Det ble gjennomført totalt 17 turer, 14 på hvitfisk og 3 reketurer.

Fartøyet var i drift i 333 døgn inkludert steaming til og fra fiskefelt, samt tid medgått til levering av fangst.

Dette er en økning på 1 tur og 4 driftsdøgn sammenlignet med 2014, der fartøyet gjennomførte 16 turer og var i drift 329 døgn.

Lengden på turene i 2015 varierte fra 7 til 35 døgn, der 3 reketurer representerte de lengste turene.

Fiske etter hvitfisk

I kategorien hvitfisk inngår de fiskeslagene selskapet er tildelt kvoter for. Dette er torsk, hyse, sei, uer og blåkveite. Ellers tilkommer også bifangst av annen fisk som det ikke er fartøykvoter for.

Det ble gjennomført 14 turer etter hvitfisk, totalt 229 døgn brukt.

Torskefisket var godt gjennom nesten hele året med til tider meget store forekomster. Selskapet opplevde store mengder torsk på nesten alle turer med det beste fisket, i mars og april, mens høsten var litt dårligere enn for 2014.

Hysefisket var noe utfordrerne, da fisket på høsten var dårligere enn foregående år. Det kom også store kvotetillegg til trålflåten utover høsten. Vi fisket opp det vi hadde som kvote fra års start, samt en del tillegg. Men hysefisket i november og ­desember var veldig vanskelig og foregikk i større grad med dobbeltrål utover høsten i forhold til tidligere år.

Seifisket i Nordsjøen foregikk med OVT om bord, det er første gang vi er innleid for tokt i Nordsjøen. Det gjorde at vi ikke hadde anledning til å delta i så stor grad i EU sonen i 2015. Fisket gikk likevel omtrent som foregående år. En del dårlig vær under seifisket på vinteren gjorde sesongen noe vanskelig. Seifiskeriet foregikk i denne perioden på Mørekysten og i Nordsjøen – derav reduksjonen i oppfisketkvantum av kvoten sør for 62°N (reduksjonen her skyldes nedgang i kvotene.)

Torskefisket foregikk i noe større grad med dobbeltrål utover høsten i forhold til tidligere år.

Rekefiske

Det ble gjennomført 3 reketurer, totalt 104 døgn brukt på rekefiske, en økning på 31 døgn fra 2014. Tilgangen på reker i 2015 opplevdes bedre enn ­senere år, og med fiske på flere felt. Dette ­skyldes også at Hopendjupet ble åpnet for fiske igjen i 2014, samt oppgang på andre felt.

Rekefisket foregår i all hovedsak med dobbelttrål og dette utgjør omtrent 96 % av alle hal.

Tauetid

Total tid med bruket i sjøen var 4361 timer, noe som tilsvarer 182 døgn, eller 55 % av den totale driftstiden.

Av dette var 2596,5 timer i fiske etter hvitfisk og 1764,5 timer i rekefisket.

Fangstvolum og fangstrater

De fleste torsketrålere i Norge står på en rulleringsliste for deltakelse i blåkveitefisket ved Grønland. I 2014 var «Hermes» ett av fartøyene som sto for tur, og dermed fisket fartøyet langt mer blåkveite i 2014 sammenliknet med 2015.

I 2014, for første gang på mange år, ble det åpnet for direktefiske etter uer. Slikt fiske ble også gjennomført i 2015.

Sett året under ett, gir den totale fangstmengden sammenholdt med tauetiden, en gjennomsnittlig fangstrate på 3575 kg per time i fiske etter hvitfisk og 500 kg per time i rekefiske.

Videre varierer fangstratene sterkt basert på hvilket fiskeslag som det drives fiske etter (torsk/hyse/sei/uer/blåkveite/reker), årstid, område, værforhold med videre.

Bunkersforbruk

Totalt forbruk av bunkers, både MSD og MGO, var i 2015 på 3 998 084 liter, en økning på 233 284 liter fra 3 764 800 liter i 2014. Snittforbruket per driftsdøgn økte fra 11 443 liter per døgn i 2014 til 12 264 liter per døgn 2015, noe som i all hovedsak skyldes økt driftstid i bunkersintensivt rekefiske.

Bunkersforbruk per kg fangst

Bunkersforbruket per kg fangst varierer sterkt med fangstratene på den enkelte tur. De mest bunkerseffektive turene i 2015 var i fisket etter torsk og hyse fra medio mars og ut april.

Snittforbruket gjennom hele året, både ved fiske etter hvitfisk og i rekefiske, var 0,67 liter per kg levert fangst, mao. likt med 2014.

I tråd med vårt fokus på å ta i bruk ny miljøvennlig teknologi straks denne er moden, tok vi i 2015 i bruk nye, mer effektive, tråldører (semipelagisk). Erfaringen med disse har ikke vært udelt positiv, og videre bruk må vurderes opp mot eventuelt tapt fangsteffektivitet som kan resultere i økt forbruk av bunkers.

Marked og omsetning

Priser på våre produkter

Prisene på de fleste arter unntatt hyse økte i 2015 sammenliknet med 2014. Samlet veid snittpris for all levert produkt økte med kroner 2,85 mot foregående år, noe som tilsvarer en økning på 15 %.

For en mer detaljert oversikt over prisutviklingen på de forskjellige produktene selskapet leverer, se tabell og figur på neste side.

Største kunder

Vår desidert største og dermed også viktigste kunde er Scanfish/Espersen. De kjøper all fangst av hyse samt all torsk opp til fire kg. Dette utgjorde i 2015 omtrent 43 % av omsetningen.

Nest største kunde var Mistral Ltd. – en trader vi solgte fisk til gjennom egen eksport.

Fangstverdi

Til tross for en relativt liten økning i totalt oppfisket kvantum, endte 2015 med hensyn på fangstverdi meget godt på grunn av økte fiskepriser.

Snittpriser

Art 2015 2014 Endring Endring
Torsk 24,42 18,12 5,60 31 %
Hyse 16,07 23,26 – 6,17 – 27 %
Sei 16,28 13,95 0,80 6 %
Sei sør for 62°N 16,90 11,74 3,35 29 %
Reker 34,04 22,94 11,27 49 %
Andre arter 13,49 24,64 – 1,99 – 8 %
Snittpris 21,93 19,08 2,85 15 %

Snittpriser totalt 2010 til 2015