Årsregnskap

DRIFT Note 2015 2014
Driftsinntekter
Salgsinntekt 1, 2 123 246 828 100 474 983
Annen driftsinntekt 1, 2 10 391 105 8 593 352
Sum driftsinntekter 133 637 933 109 068 335
Driftskostnader
Fellesutgifter 1 10 186 185 7 786 952
Lott og lønnskostnader 3 43 340 193 35 942 808
Avskrivning på skip, driftsmidler og strukturkvoter 4, 5 19 875 059 13 292 902
Annen driftskostnad 6 35 213 721 32 733 377
Sum driftskostnader 108 615 159 89 756 039
DRIFTSRESULTAT   25 022 775 19 312 296
FINANS Note 2015 2014
Finansinntekter
Annen renteinntekt 288 282 720 556
Annen finansinntekt 3 737 7 194
Sum finansinntekter   292 019 727 750
Finanskostnader
Annen rentekostnad 3 540 310 6 221 851
Annen finanskostnad 153 557 110 847
Sum finanskostnader   3 693 867 6 332 698
FINANSRESULTAT   -3 401 848 -5 604 948
Ordinært resultat før skattekostnad   21 620 927 13 707 348
Skattekostnad på ordinært resultat 7, 8, 9 5 241 458 3 712 029
Ordinært resultat   16 379 469 9 995 319
ÅRSRESULTAT   16 379 469 9 995 319
Overføringer
Avsatt til ordinært utbytte 10 5 000 000 2 000 000
Overføringer annen egenkapital 10 11 379 469 7 995 319
Sum overføringer   16 379 469 9 995 319

Balanse per 31.12.2015

EIENDELER Note 2015 2014
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Konsesjoner og strukturkvoter 4, 5, 11 113 653 660 123 712 608
Sum immaterielle eiendeler   113 653 660 123 712 608
Varige driftsmidler
Skip 4, 11 50 511 567 59 132 571
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 4, 11 3 678 853 2 263 734
Sum varige driftsmidler   54 190 421 61 396 305
Finansielle anleggsmidler
Andre fordringer 12 4 515 460 5 137 219
Sum finansielle anleggsmidler   4 515 460 5 137 219
Sum anleggsmidler   172 359 541 190 246 132
OMLØPSMIDLER Note 2015 2014
Varer 11, 13 19 181 198 2 371 461
Fordringer
Kundefordringer 11 3 811 164 9 412 885
Andre kortsiktige fordringer 12 894 136 1 457 257
Sum fordringer   4 705 301 10 870 142
Bankinnskudd, kontanter o.l. 11, 14 8 387 388 18 109 734
Sum omløpsmidler   32 273 886 31 351 337
 
SUM EIENDELER   204 633 427 221 597 469

Balanse per 31.12.2015

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2015 2014
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 15 2 115 400 2 115 400
Overkurs 10 15 003 542 15 003 542
Sum innskutt egenkapital   17 118 942 17 118 942
Opptjent egenkapital
Sum opptjent egenkapital   48 632 885 44 253 416
Sum egenkapital   65 751 828 61 372 358
GJELD Note 2015 2014
Langsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt 7, 8 7 557 998 9 455 013
Sum avsetning for forpliktelser   7 557 998 9 455 013
Annen langsiktig gjeld    
Øvrig langsiktig gjeld 11 80 000 000 125 000 000
Sum annen langsiktig gjeld   80 000 000 125 000 000
Sum langsiktig gjeld   87 557 998 134 455 013
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 6 268 804 2 046 621
Betalbar skatt 8 7 138 473 3 887 906
Skyldig offentlige avgifter 12 389 112 7 546 699
Utbytte 5 000 000 2 000 000
Annen kortsiktig gjeld 16 20 527 212 10 288 872
Sum kortsiktig gjeld   51 323 601 25 770 097
Sum gjeld   138 881 599 160 225 110
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   204 633 427 221 597 469

Tromsø
31. desember 2015

15. april 2016

Birger H. Dahl

Ørjan Nilsen
styreleder

Kjell G. Mikalsen

Åsmund Breivik

Jan Roger Lerbukt
daglig leder

Bjørn Sælen