Årsberetning

Virksomhetens art

Hermes AS driver trålfiske etter hvitfisk og ­reker. Selskapet har forretningsadresse i Loppa ­kommune mens virksomheten drives om bord i frysetråleren M/Tr «Hermes».

Virksomheten har i 2015 hovedsakelig konsentrert seg om eie og drift av frysetråleren «Hermes» og fartøyet har deltatt i det fiskeri selskapet har konsesjon for å drive.

Utover fiske på tildelte kvoter har fartøyet vært engasjert av Overvåkningstjenesten i Fiskeri­direktoratet, samt at det inngår i Havforsknings­instituttets referanseflåte. Begge disse engasjementene er betalte engasjementer og inngår dermed i årets inntekter.

Formål

Selskapets formål er fiske og fangst, produksjon av sjømat og annen maritim tilknyttet virksomhet.

Fortsatt drift

Styret og daglig leder legger forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved av­leggelsen av årsregnskapet.

Konsern

Selskapet inngår i konsernet Hermes Holding AS. Konsernregnskapet kan fås utlevert ved henvendelse til selskapet.

Styrets sammensetning og kompetanse

Det har ikke vært endringer i styret i beretningsåret. Selskapets styre har fem medlemmer og disse er:

Styreleder Ørjan Nilsen, advokat og partner i ­SimonsenVogtWiig, Tromsø. Nilsen har mange års erfaring innenfor blant annet forretningsjus og har vært styreleder i Hermes AS siden 2012.

Styremedlem Birger H. Dahl, administrerende ­direktør i Birger H Dahl AS, morselskap i konsern som eier og driver to ringnotfartøy med base i Bodø. Dahl har lang erfaring innen drift av fiskefartøy, samt at han har hatt mange verv innenfor diverse organisasjoner og fora i fiskerinæringen. Ble valgt inn i styret i Hermes AS i 2011.

Styremedlem Kjell Gunnar Mikalsen, nåværende styremedlem og tidligere eier og daglig leder for Scanfish AS. Mikalsen har lang erfaring og mye kunnskap innenfor kjøp og salg av fisk både innen­lands og ved export til hele verden. Han har vært styremedlem i Hermes AS siden 2012.

Styremedlem Bjørn Sælen, universitetslektor II ved Universitetet i Tromsø. Sælen er stats­autorisert revisor og tidligere partner i PwC med spesialkompetanse innenfor fiskeri. Ble ­valgt inn i styret i Hermes AS i 2012.

Styremedlem (vara) Åsmund Breivik, skipper på frysetråleren M/Tr «Hermes». Breivik har lang ­erfaring med fiske og har vært skipper på selskapets fartøy siden 2008. Breivik har vært ansattes vararepresentant i styret siden 2013.

Styrets arbeid i beretningsåret

Styret har det overordnede ansvaret for driften av selskapet og skal sørge for en forsvarlig organisering som sikrer dette. Videre vil saker av stor strategisk og økonomisk betydning for selskapet alltid bli behandlet i styret.

Styret foretar en årlig evalueringer av sitt arbeid og kompetanse.

Det har i beretningsåret være avholdt åtte styremøter fordelt på fire fysiske møter og fire telefonmøter. Til sammen 33 saker har vært behandlet.

Rettvisende oversikt, utvikling og resultat

Fangstvolum

Fangstvolumet i 2015 var 5 947 tonn produktvekt mot 5 578 tonn i 2014. Økningen skyldes økt fangst av hyse og sei i Barentshavet, samt en sterk økning i fangst av reker. Det var en nedgang i fangst av torsk og blåkveite.

De fleste torsketrålere i Norge står på en rulleringsliste for deltakelse i blåkveitefisket ved Grønland. I 2014 var «Hermes» ett av fartøyene som sto for tur, og dermed fisket fartøyet langt mindre blåkveite i 2015 sammenliknet med 2014.

Fangstvolum produktvekt i tonn

Volum 2015 2014
Torsk 2 569 2 717
Hyse 745 612
Sei nord for 62°N 712 647
Sei sør for 62°N 342 387
Reker 830 297
Blåkveite 54 509
Uer 315 339
Annen fisk 380 69
Totalt volum 5 947 5 578

Veide snittpriser NOK

Snittpriser 2015 2014
Torsk 24,42 18,12
Hyse 16,07 23,26
Sei nord for 62°N 16,28 13,95
Sei sør for 62°N 16,90 11,74
Reker 34,04 22,94
Blåkveite 43,71 33,27
Uer 18,44 13,89
Annen fisk 5,12 13,93
Snittpris all fangst 21,93 19,08

Prisutvikling

Prisene på nesten alle arter økte i 2015 sammenliknet med 2014. Samlet veid snittpris for all levert produkt økte med så mye som kroner 2,85 mot foregående år.

Kunder

De tre største kundene til selskapet representerte i 2015 en andel av fangstverdi og -volum på henholdsvis 78 % og 68 % av totalen.

Selskapets største og desidert viktigste kunde gjennom mange år er Scanfish AS, som også fungerer som innkjøper for sluttkunden Espersen A/S i Danmark. Espersen er Europas største hvitfiskprodusent, etablert i 1937 og i dag eid av en stiftelse. Samarbeidet med Scanfish/Espersen startet for åtte år siden og har vært drivende for utviklingen av selskapet og vårt fokus på bærekraftig fiske. Det er igangsatt prosjekter i 2015 som videreføres i 2016 for å utvikle dette samarbeidet videre. Produktene som Scanfish/Espersen i dag benytter seg av er hovedsakelig torsk og hyse, og dette representerte i 2015 en andel på 43 % av både total fangstverdi og -volum.

Andel av totalen som er kjøpt av Scanfish/Espersen har likevel gått noe ned i gjennom 2014 og 2015. Dette skyldes ikke en faktisk reduksjon i kjøp, men har sin bakgrunn i økte fangstvolumer og -inntekter av andre fiskeslag som de per tiden ikke benytter seg av. Fiskeslagene dette gjaldt for i 2014 var hovedsakelig blåkveite og uer, og i 2015 uer og reker.

Egen eksport av fisk

Da markedet for den største torsken var vanskelig ved inngangen til 2013, ble det besluttet at selskapet skulle forsøke å drive egen eksport og da i første omgang av torsk over fire kg. Denne eksporten har fortsatt i 2015.

Omfanget av eksporten har vært økende, og i 2015 utgjorde den kroner 15 229 304 av den totale omsetningen, sammenliknet med kroner 8 400 279 i 2014.

Driftskostnader

Driftskostnadene totalt sett økte relativt mye i 2015 sammenliknet med 2014.

Fellesutgiftene økte med kroner 2 399 233, noe som i sin helhet skyldes økt fangstvolum og dermed høyere fellesutgifter til lossing og emballasje.

Lønnskostnadene økte med kroner 7 397 386. Økningen skyldes i hovedsak økte utgifter til lott grunnet lavere kvotetrekk i henhold til tariff og høyere fangstverdi.

Forbruk av bunkers økte noe til 3 998 tonn i 2015 mot 3 765 tonn i 2014. Bunkerprisen på verdensmarkedet sank mye i løpet av 2015 og den totale snittpris på bunkers for selskapet gikk tilsvarende ned. Snittprisen på bunkers ble kroner 3,65 i 2015, ned fra kroner 5,30 i 2014.

De direkte utgiftsførte vedlikeholdskostnadene økte til kroner 6 681 140 mot kroner 4 373 744 i 2014.

Selskapet har i 2015 balanseført periodisk vedlikehold med kroner 1 770 845. Kostnaden periodiseres over tre og fem år. Slik periodisering ble første gang foretatt i 2014. Balanseføringen av periodisk vedlikehold er gjort for å gi et mer rettvisende bilde av vedlikeholdskostnadene per år.

Som tidligere år, har selskapet også i 2015 balanseført periodisk klassing. Dette utgjorde per 31.12. kroner 2 744 616.

Resultat

Hermes AS hadde i 2015 driftsinntekter på kroner 133 637 933 mot kroner 109 068 335 i 2014. I årets inntekter inngår betaling fra Fiskeridirektoratet ved OVT med kroner 8 266 560 som deler av annen driftsinntekt.

Resultatregnskapet for 2015 viser et driftsresultat på kroner 25 022 775, og et ordinært resultat etter finans før skattekostnad på kroner 21 620 927.

Skattekostnaden på ordinært resultat er kroner 5 241 458, noe som gir et ordinært resultat på kroner 16 379 469.

Kostnader

Kostnader, utdrag 2015 2014
Fellesutgifter 10 186 185 7 786 952
Lønnskostnader 43 340 193 35 942 808
Bunkers 14 578 962 19 560 825
Vedlikehold 6 681 140 4 373 744
Sum utdrag 74 786 480 67 664 329

Utbytte

Av årsresultatet på kroner 16 379 469 foreslår styret at det utdeles et utbytte til aksjonærene på kroner 5 000 000, samt at resterende kroner 11 379 469 overføres til annen egenkapital.

Egenkapital

Ved årsskiftet var den bokførte egenkapitalen kroner 65 751 828. Styret vurderer egenkapitalen som forsvarlig.

Selskapets stilling

Det fremlagte resultatregnskap med balanse og noter gir etter styrets mening et riktig uttrykk for selskapets stilling og drift ved beretningsårets utgang.

Inneværende år

Selskapet budsjetterer med overskudd også for 2016. Kvotegrunnlaget ønskes økt ytterligere ved kjøp av rettigheter.

I 2016 har man inngått kontrakt med Overvåkningstjenesten i Fiskeridirektoratet på torsketokt og reketokt som gjøres opp i en avtalt betaling per døgn. Fram til og med 2013 ble slike oppdrag betalt med tildeling av forskningskvote. Denne praksis opphørte i 2014.

Risiko

De vesentligste risikoforholdene rundt selskapets drift vil være begrensninger gjort i lov og forskrifter under året, ikke oppfiskede kvoter grunnet driftsavbrudd, endrede pris- og markedsforhold inkludert styrket kronekurs, økende oljepriser og et ellers økende kostnadsnivå.

Så langt i 2016 har markedssituasjonen for hvitfisk syntes positiv, med relativt stabile fiskepriser så langt i første kvartal, men med noe nedgang i prisene for hyse og reker. Framtidige utsikter for en styrket kronekurs kan gi utslag i reduserte fiskepriser, men dette forventes ikke å komme til påvirkning på kort sikt.

Dersom signalene for en økt oljepris opp mot $60 fatet slår inn vil selskapet bli påvirket av dette i form av økte bunkerskostnader, noe som tas høyde for i budsjetter for inneværende år.

Med totale langsiktige lån på 80 000 000, så er man også utsatt for renteøkninger. Dette tas også høyde for i budsjetter for inneværende år selv om det ikke er signaler fra Norges Bank om en rente­økning i 2016.

Nøkkeltall

Nøkkeltall 2015 2014
Driftsinntekter 133 637 933 109 068 335
Driftsresultat 25 022 775 19 312 296
Finansresultat -3 401 848 -5 604 948
Ord.res. før skattekostnad 21 620 927 13 707 348
Skattekostnad -5 241 458 -3 712 029
Årsresultat 16 379 469 9 995 319

Det vurderes ikke som om egen eksport medfører stor risiko da betaling foreligger før varene frigis.

Det er ikke signaler om at selskapet skal bli sterkt påvirket av andre risikoforhold for inntektsåret.

Likviditet

Resultatene i 2016 har så langt vært som forventet, og fartøyet har gjennomgått planlagt verkstedopphold i januar.

Som den vedlagte kontantstrømoppstillingen viser, er likviditetssituasjonen i selskapet tilfredsstillende og forsvarlig i forhold til den driften man har. Total likviditetsbeholdning er per 31.12. på 8 387 388. I tillegg til likviditetsbeholdningen har selskapet en trekkfasilitet med tilgjengelig ramme på kroner 58 000 000.

Selskapet har de to siste årene benyttet tilgjengelig overskuddslikviditet til å betale ned bankgjeld med kroner 75 000 000, samt å utdele utbytte til eierne med kroner 11 000 000.

Merverdi

Med de kvoter og fartøy man har i selskapet, ligger det også merverdier utover det som fremkommer i regnskapet.

Forskning og utvikling

Selskapet har vært involvert i forskning og utvikling i 2015 gjennom to EU-prosjekter i samarbeid med de statlige institusjonene Nofima i Tromsø (WHITEFISH) og Nifes i Bergen (PARASITE). Disse prosjektene ble begge sluttført i 2015.

Annen FOU

Utover direkte engasjement i EU-prosjekter har selskapet bidratt med midler til forskning og utvikling via avgift til salgslag.

Strategi

Styret igangsatte i 2012 en prosess med hensyn på strategisk utvikling av selskapet. Denne prosessen pågår fortsatt, og styret reviderte i 2015 tidligere vedtatt strategiplan.

Samfunnsansvar

Hermes AS baserer sin virksomhet på å høste av fiskeressurser i havet. Disse naturressursene er gjennom Havressursloven definert som fellesskapets eiendom, og det påhviler derfor selskapet et særlig ansvar med hensyn på bærekraftig fiske inkludert fokus på kvalitet, sikkerhet og miljø.

Bærekraft

Bærekraft fra Hermes AS’ perspektiv deles opp i tre elementer; miljømessig bærekraft, økonomisk bærekraft og sosial bærekraft.

Gjennom EU-prosjektet Whitefish, som ble sluttført i 2015, har Hermes AS bidratt med data for å utarbeide et system som skal gi aktører i fiskerinæringa en enkel og lettfattelig framgangsmåte for å gjøre forbedringer i egen organisasjon gjennom måling og dokumentasjon av nettopp miljømessig, økonomisk- og sosial bærekraft. Det er i prosjektet utviklet en standard for dette, og Hermes AS er i ferd med å implementere denne i organisasjonen.

Sporbarhet og dokumentasjon

Full sporbarhet fra fiskefelt til marked er helt nødvendig for å dokumentere et bærekraftig fiskeri. Vi benytter derfor et detaljert sporingssystem helt ned til hver enkelt blokk produsert, noe som gjør det mulig å følge produktet gjennom alle ledd i verdikjeden.

Med en unik ID på pakningen kan man få data om innhold, fangstdato, temperatur, kvalitet mv. I tillegg får man bekreftet at produktet er lovlig fisket, og at fangsten stammer fra bærekraftige bestander. Videre vil andre data om bærekraft i form av miljøavtrykk, økonomisk bærekraft og sosial bærekraft kunne følge produktet gjennom samme systemet.

Samarbeid med offentlige etater

Fartøyet “Hermes” inngår i Havforskningsinstituttets
(HI) referanseflåte. Referanseflåten er en utvalgt gruppe norske fiskefartøyer som gir HI inngående informasjon fra enkeltfangster og generell fiskeriaktivitet, og som dermed hjelper instituttet med innsamling av fiskeridata for bestandsberegninger og kvoteråd. Mannskapet ombord i fartøyet foretar prøvetaking av egen fangst, inkludert all bifangst, i henhold til bestemte prosedyrer som er nøyaktig lik de prosedyrer som benyttes på HIs egne forskningsfartøy.

I tillegg til å inngå i HIs referanseflåte har fartøyet “Hermes” oppdrag i form av tokt for Fiskeridirektoratets overvåkningstjeneste (OVT). Under tokt ledet av OVT foretar fartøyet prøvefiske for å undersøke fangstsammensetning i de enkelte trålhal. Dersom prøver eksempelvis viser en fangstsammensetning med for mye yngelinnblanding vil fiskefeltet kunne bli stengt. Dersom prøvene viser det motsatte, så kan dette resultere i åpning av stengte felt. Oppdragene for OVT utføres både i fisket etter reker og hvitfisk.

Arbeidsmiljø og sikkerhet

Hermes AS har sterk fokus på arbeidsmiljø, sikkerhet og helse på land og ombord og det jobbes derav kontinuerlig med forebyggende tiltak på dette området.

I 2015 har selskapet hatt fem hendelser om bord som har resultert i sykemelding etter moderate personskader. Øvrige sykemeldinger man har hatt gjelder forhold utenfor det selskapet råder over. Totalt har selskapet hatt sykemeldinger tilsvarende 1,68 årsverk, dvs. omtrent 4,3 %.

Av materielle skader så hadde man i 2015 et større havari på hovedgiret. Dette havariet hindret driften i 2015 i stor grad og førte til driftsstans i omtrent en måned totalt.

I tråd med selskapets fokus på arbeidsmiljø, sikkerhet og helse, har man ønsket å gjennomføre felles sikkerhetskurs for samtlige mannskaper på hvert skift om bord. Det første skiftet gjennomførte slikt sikkerhetskurs i Tromsø i mars 2014, mens tilsvarende kurs for det andre skiftet ble gjennomført i juli 2015. Det planlegges videre å gjennomføre andre typer kurs slik som krise- og passasjerhåndtering og verneombudskurs for samtlige ansatte.

Selskapet skal i 2016 implementere ISM (International Safety Management) en internasjonal norm for sikkerhetsstyring. Sertifiseringen gjøres av Sjøfartsdirektoratet etter første gangs revisjon av både fartøy og rederi, som vil bli foretatt i mai 2016.

Ytre miljø

Det har ikke vært forurensning av det ytre miljø utover normale avgassutslipp fra ombordværende maskineri. Selskapet er i tråd med en bærekraftig utvikling av fiskeriene, inne i en kontinuerlig prosess der det jobbes med energibesparelse, NOx- og CO2-reduksjon. Dette gjøres gjennom oppfølging og videreutvikling av interne prosesser og rutiner, samt gjennom samarbeid med leverandører av monotoreringsutstyr, motor, gir og propell.

Likestillingssituasjonen

I 2015 har selskapet hatt en kvinnelig trainee ansatt om bord, men ingen kvinnelige styremedlemmer. Likestillingssituasjonen i selskapet og styret er ikke balansert, men dog akseptabel for bransjen.

Ingen ytterligere tiltak er iverksatt for å sikre likestilling.

Tvistemål

Selskapet har i beretningsåret vært involvert i to rettstvister.

Tvist vedrørende kjøp av fartøy med kvoter

Hermes AS saksøkte i 2015 Nordland Havfiske AS/Havfisk ASA i en tvist vedrørende kjøp av fartøyet «Jergul» med 1,35 kvotefaktorer torsk og hyse. Hermes AS tapte saken i tingretten. Saken er anket og skal opp til behandling i lagmannsretten i juni 2016.

Tvist vedrørende manglende leveranse

Hermes AS ble i 2015 saksøkt av Sirkel AS/Sirkel Ltd. med krav om betaling for tjenester Hermes AS mente ikke var levert. Videre hevdet Hermes AS at kontrakten om levering ikke kunne overdras mellom Sirkel AS/Sirkel Ltd. uten Hermes AS forutgående skriftlige samtykke. Saken var oppe til behandling i voldgiftsretten i desember 2015 der Hermes AS tapte saken og denne er nå avsluttet.

Kostnadene i begge sakene er inntatt i selskapets regnskap for 2015.

Tromsø
31. desember 2015

15. april 2016

Birger H. Dahl

Ørjan Nilsen
styreleder

Kjell G. Mikalsen

Åsmund Breivik

Jan Roger Lerbukt
daglig leder

Bjørn Sælen